Utfordringer for norsk kultur

Raske samfunnsendringer stiller oss overfor en rekke utfordringer, ikke minst når det gjelder å ta vare på, og videreføre norske kulturtradisjoner. Det kan lette oversikten hvis vi inndeler utfordringene i slike som kan tilbakeføres til indre forhold i landet, til slike som fortrinnsvis henger sammen med utviklingstrekk i andre vestlige land og slike som skyldes forhold i land utenfor Vesten.

Med indre utfordringer siktes det til politiske, økonomiske, sosiale og juridiske forhold som virker til å motarbeide hensynet til norske tradisjoner, og som i praksis fremmer helt andre holdninger og livsformer enn de som er korrigert og tilpasset til norsk kultur.

Mange utfordringer for norsk kultur henger sammen med kulturmønstre og samfunnsforhold som i dag preger store land i Vesteuropa og Nordamerika. Både teknologiske, økonomiske og politiske forhold i disse landene setter grenser for den kulturelle utvikling i vår del av verden. En utbredt materialisme, forbrukerorientering, kombinert med individsentrerte frihetsoppfatninger representerer utfordringer for opprettholdelse av nasjonal kultur, både i vårt land og i andre land.

I tillegg til utfordringene mot norsk kultur fra andre vestlige land, har vi i senere år også opplevd en betydelig innvandring av folk fra ikke-vestlige land, med kulturtradisjoner som til dels avviker ganske sterkt fra de norske. Både omfanget av denne innvandringen, de mange mislykkede utspill for en vellykket integrering og en manglende åpenhet i media og politiske organisasjoner til å ville diskutere alle sider ved innvandringen, har bidratt til å gjøre dette til en utfordring for norsk kultur.