Presentasjon av Norsk Kultur

Organisasjonen Norsk Kultur er kjent gjennom sin nettadresse, norskkultur.com. Vi har som mål å forsvare norsk kultur i den vide antropologiske forstand. Det vil si den felles åndskultur som den britiske kulturforskeren Edward B. Taylor omtalte med ordene: «.. det komplekse hele som inkluderer kunnskap, tro, kunst, lover, moral, skikker og alle ferdigheter og vaner som folk har lært i egenskap av å være samfunnsmedlemmer».

Norsk kultur er visselig en del av Europeisk kultur, og i videre forstand av en samtidig verdenskultur. Norge er en del av en kristen og demokratisk vestlig kulturkrets. Men vi har våre nasjonale særtrekk, som er tilpasset norske tradisjoner og livsforhold, og som har bidratt til å gjøre Norge til et av de fredligste, moderne samfunn i verden i dag. Vi er mindre ensidig formet av en markedsorientert salgskultur enn mange andre land, ikke minst takket være flere av våre såkalte «motkulturer», som har balansert det glatte og moteriktige, og de politisk korrekte meningene.

En kultur kan miste sin tilpasningsevne hvis den blir for innelukket. Men den kan også miste sin formende kraft hvis den er for åpen, eller for ukritisk til alle impulser utenfra. Ingen kultur kan absorbere alt som mennesker har laget og likevel forbli en meningsbærende enhet.

Kulturell overleving og tilpasning krever årvåkenhet. Organisasjonen Norsk kultur ser utfordringer langs tre fronter. Vi utsettes for et daglig bombardement av kommersielle kulturstandarder som over tid kan forflate våre tradisjoner. Vi utsettes for utfordringer fra fremmedkulturelle innvandrere som bare i begrenset utstrekning vil ta opp i seg norske kulturtradisjoner, og som ofte identifiserer seg med andre kulturkretser enn vår. Dessuten står vi overfor en indre front, der Norsk Kultur mener vi må kjempe mot norsk naivitet og ettergivenhet.

Organisasjonen Norsk Kultur ser seg som en motvekt mot mange synsmåter som har dominert de store massemediene, blant annet når det gjelder synet på innvandring. Det er først i det aller siste at de store avisene har begynt å innse at toleranse og ettergivenhet ikke er noen god oppskrift på integrering. Norsk Kultur har lenge lagt ut artikler der organisasjonen har advart mot konflikter som følge av store kulturforskjeller.

Store skarer av lesere har vært innom organisasjonens nettsider. Noen har sikkert ergret seg over synsmåter som ikke har vært de politisk tilvante, men flere har gitt uttrykk for positive reaksjoner. Noen har sett de ukentlige bidrag under «nyheter og kommentar», «andres meninger» og «notiser» som et arsenal av argumenter som de selv har kunnet bruke i andre sammenhenger.

Organisasjonen, som består av en flittig kjerne og av ytre sirkler med bidragsytere og støttespillere, arbeider på ideelt grunnlag. Norsk Kultur er partipolitisk uavhengig og mottar ingen offentlig støtte. Vi er takknemlige for frivillige bidrag, store eller små, som mottas med takk.