Hva er norsk kultur?

Norsk kultur er det komplekse hele som inkluderer norske tradisjoner for kunnskap, tro, kunst, lover, moral, skikker, ferdigheter og vaner som er utviklet gjennom vår historie og som vi har lært i egenskap av å være medlemmer av det norske samfunn.

Norsk nasjonalkultur har flere særtrekk, men er dessuten en del av en nordisk kulturkrets og av et vesteuropeisk sivilisasjonsfellesskap. En del kulturelle trekk kan gjenfinnes på tvers av sivilisasjonsgrensene.

Norske kulturtradisjoner kan variere, jamfør lokale forskjeller på dialekter fra nord til sør. Likevel tilhører de ulike kulturformene en felles nasjonal kulturramme. Engelsk språk – eller urdu og svahili – tilhører ikke denne felles nasjonale kulturen, selv om flere med norsk statsborgerskap kan tale slike språk. Individer med en norsk kulturtilknytning kan, i alle fall delvis, gå over i andre kulturelle rammer uten at disse rammene dermed blir norske. En nasjonalkultur er ikke det samme som summen av alle individuelle kulturytringer fra folk som bor i en nasjon.

Det nasjonalkulturelle program har gått ut på å finne mest mulig sammenfall mellom kulturelle og politisk grenser. Dette antas å øke det indre samhold og å gjøre det mulig å opprettholde en indre orden uten for mye tvangsmakt. Norge har alltid vært et homogent samfunn. Dette har bidratt til fredelige samfunnsforhold og få splittende konflikter.