Golf- og innvandrerstrøm

Golfstrømmen kan drukne fiskerinæringen, skrev Vårt Land den 25.6.2001på grunnlag av en NTB-melding om følgene av en svekket Golfstrøm.
Bergen (NTB): Havforskerne frykter at en svekkelse av Golfstrømmen kan få dramatiske følger for norsk fiskerinæring.

– Hvis utviklingen som nå er dokumentert fortsetter, vil det kunne føre til store endringer for livet i havet og utnyttelsen av fiskeriressursene.Viktige arter kan komme til å vandre til andre havområder der havklimaet og næringsgrunnlaget er bedre, sier havforsker Kjell Arne Mork til Bergens Tidende.
Torsdag ble det kjent at forskere ved Universitetet i Bergen for første gang kan dokumentere at Golfstrømmen er i ferd med å bli svekket. Årsaken er at strømmen av kaldt vann fra de store dypene i Norskehavet og sørover til Atlanterhavet er kraftig redusert de siste årene.
Denne transporten av kaldt vann er den viktigste motoren for Golfstrømmen, som igjen er helt avgjørende for det milde klimaet langs norskekysten.

Det er ikke bare Norge som fiskerinasjon som vil bli berørt av en svekket Golfstrøm, som følge av de klimaendinger vi opplever i vår tid. Også Norges muligheter til å brødfø befolkningen vil bli endret av kommende klimaendringer.

Sammenhengen mellom en optimal folkemengde og mulighetene til å fø folkemengden med egenprodusert mat, har lenge vært diskutert blant forskere. På begynnelsen av 1970-tallet (før oljen og innvandringen) ble det sagt at Norge var et av de mest overbefolkede land i verden, fordi vi bare hadde 2 da dyrket areal pr. innbygger. Dengang ble det satt i gang en kampanje for å begrense folketallet.

Så kom oljen, og presset utenfra av folk som ville ha sin del av den nye norske velstanden. I løpet av en generasjon har landet tatt imot flere hundre tusen innvandrere, dels begrunnet i humanitære prinsipper for familiegjenforening, dels begrunnet i næringslivets behov for arbeidskraft og dels uten overordnet begrunnelse i det hele tatt, men bare akseptert: Ingen vil bli hengt ut som rasister, det er hyggeligere å være generøs – dessuten er vi rikte på penger, så lenge oljekildene holder.

Bare to europeiske land tar nå imot flere innvandrere i forhold til folketallet enn Norge, nemlig Luxemburg og Irland, der forøvrig mange av «innvandrerne» er hjemvendte emigranter. Få europeiske hovedsteder har latt de fremmedspråklige få forøke seg slik at de i dag utgjør over 30 pst av grunnskolens elever. Med en forstsatt tilstrømning vil Oslos opprinnelige befolkning bli en minoritet allerede i midte del av dette århundre.

Framtidige generasjoner kan komme til å se på de som levde i Norge rundt årtusenskiftet som de mest kortsynte i landet historie. Det vil bli spurt hva slags forhold til nedarvet kultur og hva slags framtidsvyer folk hadde på denne tid.

Hva som dessuten vil bli sagt, kommer til å avhenge av hvem som skal skrive historien. Det er ikke gitt at det blir etterkommerne av den norske folkestammen.

Jfr. Propaganda og tall
Tildeling av statsborgerskap
Menneskesmugling og naivhumanisme
Asylretten må oppheves
De liberales dilemma