Norsk Biskop krever at islam må drøftes

Agder-biskopen Olav Skjevesland uttaler seg meget klart slik: I møtet mellom kristendom og islam er det nå behov for en ærlig dialog. Da må vi våge å ta opp de vanskelige sidene ved islam og ikke unnvike konfrontasjon, sier biskopen.

 

Biskopen hevder at: Vanskelige punkter innen islam har man rett og slett unnlatt å ta opp – det er behov for dialog, men den må gå dypere enn hva den hittil har gjort, sier biskopen.

 

Når støyen rundt Muhammed-tegningene har lagt seg, bør vi drøfte for eksempel spennings- forholdet mellom islam og moderne menneskerettigheter. Vi må også ta opp det manglende skillet i islam mellom religion og politikk, som er høyst problematisk.