Naiv-humanismens fallitt

I Morgenbladet 9-15 juni skriver Simen Sætre blant annet, i det han siterte Huuse:

– 75 prosent av de groveste narkotikasiktelsene i 2002 var mot utlendinger. Utlendinger sto bak de groveste narkotikaforbrytelsene og menneskesmuglingssakene. Ni av ti asylsøkere som kom til Norge manglet identitetspapirer. De hadde gjort seg tilkriminelle for å søke et liv i Norge. Også norske fengsler merker utviklingen: En av fem fanger er nå utlendinger.

Det svenske brottsförebyggande rådet har konkludert med at utenlandsfødte personer har to og en halv gang større sjanse for å bli kriminelle enn andre svensker. De med nordafrikansk eller vestasiatisk bakgrunn har størst sjanse til å mislykkes.

Halvor Tjønn skriver i Aftenposten 11.6.06, idet han siterer NHOs magasin Horisont,:

– Frem mot 2015 vil andelen innvandrere i befolkningen fordobles. Andelen unge med bakgrunn fra den tredje verden vokser sterkt. Denne gruppen, spesielt menn, har store problemer med å komme seg gjennom utdanningssystemet. Fra før har innvandrere fra ikke-vestlige land langt lavere yrkesdeltagelse enn andre.

Denne utviklingen, skriver bladet, vil sammenfalle med eldrebølgen. Arbeidslivet og norsk økonomi vil samtidig oppleve en stadig eldre norsk befolkning og en sterkt økende innvandrerbefolkning med lav yrkesdeltagelse og høyt trygdeforbruk.

Resultatet blir et fall i andelen sysselsatte i Norge. En reduksjon av arbeidsstyrken med 7 prosent tilsvarer tapet av hele oljeformuen. NHO utelukker ikke at så kan skje.

Professor Kjetil Storesletten ved Universitetet i Oslo sier til Horisont at innvandrernes bidrag til økonomien i Norge trolig er negativt.

Storesletten peker på sannsynligheten for at en innvandrer kommer i arbeid og blir der, avhenger av opprinnelseslandet. Innvandringen til Norge de siste år har vært sterkest nettopp fra de land der innvandrerne har de svakeste kvalifikasjoner. – Å ta inn innvandrere med lav utdannelse, fører ingensteds hen. Vi kan ikke fortsette den innvandringspolitikken vi har ført, sier Storesletten.
22.06.2006