Befolkningsprognose for Oslo.

Dobbelt så mange innvandrere i Oslo i 2025 som i dag, skriver VG på førstesiden 15.12.05. Det vil si at om 20 år vil fire av ti innbyggere i Oslo være innvandrere.

VG har sine opplysninger fra Statistisk Sentralbyrå , der Helge Brunborg har stått for en framskrivning av innvandrerinnslaget. Og her skal det legges til at SSB bare regner de som er første og andre generasjons innvandrere som innvandrere i sin statistiske opptelling. Tredje generasjons innvandrere er ikke en kategori i disse beregningene.

Men med det vi vet om lojalitetsmønstrene, spesielt for folk fra muslimske land, er dette en alt for optimistisk forutsetning. Han Enzingens studier fra Rotterdam viste at også gutter fra tredje generasjon identifisere seg først som muslimer, deretter som tilhørende den nasjon der forfedrene kom fra og først deretter som hollendere.

Dette betyr i korthet at innvandrings- og integreringspolitikken her i landet bør legges radikalt om i kommende generasjon, dersom vi ønsker å leve i et land som består av folk med norsk bakgrunn og som styres av folk som regner seg som nordmenn.